Kurum İçi Etkili İletişim ve Takım Olma

Etkili iletişim hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüzde değişen yönetimsel yapılar içerisinde iletişimin etkinliği sürekli vurgulanmaktadır. Rekabette ön plana çıkabilmek adına Kurum içi etkili iletişim güçlendirilmesi gerekliliğini daha da artmaktadır. Kurum içi iletişim sürecine bakıldığı zaman, özellikle iletişim eksikliği kaynaklı etkili olmayan informal bir iletişim getirmiş olduğu olumsuzluklar ;

 • Çalışan aidiyet duygusunun gelişmemesi,
 • Vatandaş müşteri memnuniyetinin sağlanamaması,
 • Kurum içi Problemlerin oluşması veya büyümesi,
 • Kurum içi takım halinde hareket etme eksikliği gibi ana sorunları oluşmaktadır.

Çalışma hayatı içerisinde günün üçte birlik kısmını kurum içerisinde geçirildiği düşünülürse insan davranışları yönünden hizmet geliştirme, sosyalleşme kişiler arası iletişime dayanmaktadır, hem sosyal ortam paylaşımı hemde takım olabilmek için güçlü bir kurum içi iletişimine ihtiyaç vardır.

Kurum içi güçlü bir iletişim birimler arası koordinasyonu sağladığı gibi kurum imajını da yükseltmektedir. Bunun sağlanabilmesi için kurum yönetim anlayışının düzenlenmesi, kurum içi haber ve bilgilerin yayılmasına olanak sağlayan kurum içi etkili iletişimin yönetimi ile çalışan personeller arasında bir köprü vazifesi de görmesi sağlanmalıdır.

Kurum içi etkili iletişimde çalışan personellerin genel olarak üç iletişim ihtiyacı içinde olduğu söylenebilir

 1. Kurumun ana felsefesi hangi yöne gittiğini,
 2. Oraya nasıl ulaşacağını,
 3. En önemlisi bütün bunların kendisi için ne anlama geldiğini bilmek isterler.

Çalışanların bu ihtiyacı ile ilgili mantığı çok açıktır. Çalışanlar kendi güvencelerinin ve kendi geleceklerinin kurumun genel duruşu ve başarısıyla yakından ilişkili olduğunu bilirler.

Çalışanların kurum hedeflerine ulaşmasının sağlanmasında yönetimsel stratejiler, güçlü takım olgusu ve etkili bir iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. Kurumlarda yönetimsel süreç ve takım ruhun oluşturulmasında kurum içi etkili iletişim sayesinde olmaktadır.

Kurum içi etkili bir iletişimin çalışanlara olumlu yönde 10 etkisine baktığımızda ;

 1. Yönetim karar almada ihtiyaç duyduğu bilgiyi çalışanın etkin sürece dahil edilerek iletişim kanallarını güçlendirmelidir.
 2. Yönetimsel alınan kararların çalışanlarla ilişkili olanlarının doğru spekülasyonlara mahal vermeden duyrulmalıdır.
 3. Çalışanların kurum bağlılığı artırılarak, vatandaş müşteri hizmetlerinin iyileşmesi sağlanır.
 4. İş tatmini, motivasyon, takım ruhu gibi çalışanların davranışları üzerinde olumlu etkiler oluşturarak çalışan performansı artırılır.
 5. Çalışanlarda paylaşım duygusunu artırır.
 6. İş ortamında çatışma ve baskıları azaltır
 7. Kurum etkinliğini artırır.
 8. Kurum faaliyetlerinde takım halinde hareket etmeyi ve istikrarlı bir çalışan oluşumuna katkı sağlar.
 9. Kurum içi çalışanlar arası güveni artırır.
 10. En önemlisi Daha az hata yapılmasını ve çözüm üretilmesine olanak sağlanır.

Sosyal yaşamın tüm etkileşimlerinde yer alan iletişim olgusu, global dünya içerisinde hızla değişen inovatif ve rekabet ortamlarında yer alan kurumlar açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumların hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşabilmesi için kurum içi etkili iletişimin güçlendirilmesine mutlak suretle gereksinim vardır. İletişimin durağan etkisiz bir biçimden etkili ve dinamik bir biçime gelişini ise, iletişim araçları sağlar. Bu nedenle kurumlarda iletişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Teknolojik yeniliklerle beraber değişim ve gelişim yaşayan iletişim süreci kurumların büyümesi ve karmaşık hale gelmeleri, alanlarına göre uzmanlaşması kurum içi iletişimin öneminin artmasında etkendir. İletişim, kurumlarda yöneticilerin karar vermelerine yardım eden temel bir öğedir. Özellikle yöneticilerin görev ve yetki kapsamı çalışan personellere göre geniş olması ve alacağı kararların kurumun geleceğini doğrudan etkileyecek olması, yöneticilerin ulaşacağı bilgi akışının etkin ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini gerekli kılmaktadır.

Çalışanların kurum içerisinde etkin sürece dahil edilerek hem çalışanların olumlu yönde kazanımları sağlanmış olur hemde kurumun başarılı olmasına olanak sağlanır.

Son olarak bir insan kaynakları yöneticisi olarak üzerinde durmak istediğim konu, Günümüzde en önemli sermayenin insan kaynağı olduğu unutulmamalı ve insan kaynağına gerekli yatırımlar yapılarak donanımlı hale getirilmelidir. Başarılı kurumlar takım ruhunun oluştuğu, etkin iletişimin sağlandığı, aidiyet duygusunun içselleştirildiği ve güçlü kurum kültürünün yansımalarıyla başarılı olmuşlardır.

Eğitimci & Yazar

Dinçer Barutcugil